ПРИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ЗА 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители, към 11.08.2022 г. са налични следните свободни места за учебната 2022/2023 г.:

6 свободни места в 8 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 8 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

1 свободно място в 9 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

3 свободни места в 9 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

8 свободни места в 10 “а” клас – с интензивно изучаване на румънски език

1 свободно място в 10 “б” клас – с интензивно изучаване на испански език

Документите за прием в VІІІ клас след трети етап на класиране:

 • Заявление за участие в класиране по образец на училището;
 • Свидетелство за завършено основно образование.

Документи се подават в канцеларията, между 9:00 и 16:00 ч., според представения график.

Класиране по бал на ученици за прием в VIII клас след трето класиране

Класирането на учениците се осъществява от балообразуващите елементи за съответните паралелки, утвърдени с държавния план-прием.

Допълнителни критерии, когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на свободните места за които кандидатстват.

 1. Учениците се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
 2. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 и ал.11 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
 3. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас, в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 и ал.11 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на НВО след 7 клас през учебната 2022/2023 година и график на дейностите по приема на ученици след завършено основно образование  в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Линк – https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:98c74474-14cd-3c61-871f-8752d3279419   

Писмо до кандидат-гимназистите и родителите – Линк – https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:251de06d-595c-3815-8c0f-bd53c796bd85

 

I. ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

1. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – румънски /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – английски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
 • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

 

 

2. ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
Първи чужд език – испански /интензивно изучаван/.
Втори чужд език – румънски.
Трети и четвърти профилиращи предмети се избират от учениците и техните
родители в края на първи гимназиален етап /X клас/.
Една паралелка с 26 ученици.

Балообразуване:

 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по БЕЛ с коефициент 3;
 • резултатът от НВО след завършен VII кл. по математика с коефициент 1;
 • Балообразуващи предмети БЕЛ и чужд език от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план
Scroll to top