ПАРАЛЕЛКИ

ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Свободни места за четвърти етап на класиране към 14.09.2021 г. 

Профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на румънски език и втори чужд АЕ –  1 свободно място, без квоти;

Профил “Чужди езици” с интензивно изучаване на испански език и втори чужд РумЕ-  няма свободни места

   График на дейностите за класиране и записване на кандидатите за допълване на свободните след трето класиране места до утвърдения държавен план-прием в VIII кл, за учебната 2021/2022 г.

student
0

Учители

0

Паралелки

0

Ученици

0

Завършили Ученици

Scroll to top