За Училището

ПГИИРЕ „Михай Еминеску” е открита през 1999 г. като наследник на закрития през 1945 г. Румънски лицей.

Училището е основано на базата на Международна спогодба между България и Румъния в областта на културата и образованието.

ПГИИРЕ „М. Еминеску” е държавно училище към МОН. Елитна гимназия, която на 15 януари 2022 г. навърши 23 години от създаването си.

ПГИИРЕ “Михай Еминеску” е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата. Вече 23 години изгражда личности добре образовани, възпитани с активна жизнена позиция, знаещи и можещи. Над 50 % от завършващите продължават образованието си в Румъния, Великобритания, Дания, Шотландия. Много добре подготвен учителски /педагогически/ екип, в който от 15 щатни учители – двама от тях са с докторска степен. Училище с богата извънкласна дейност и с академичен и патриотичен дух. Базово училище на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, което позволява добра съвместна дейност между преподавателите от университета, учениците, учителите. 

ПГИИРЕ работи съвместно със СУ “Св. Климент Охирдски”, като базово училище на университета и осъществява богата извънкласна дейност, част от която е изнесена в СУ и Румънското посолство.  Гордост за училището са голям брой студенти в Румъния, изучаващи, а и вече дипломирани, различни специалности като право, международни икономически отношения, медицина и други. Училището е елитна гимназия с изучаване на румънски език.

 

 

 „Доброто училище се познава по това, че ученикът знае повече от това, което е преподал учителят“ (М. Еминеску)                            „Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul“ (M. Eminescu)

Михай Еминеску е роден на 15. януари 1850 г. в град Ботошани. Израства в родния си град, след което заминава да учи в Черновци (Украйна). Литературния си дебют прави със стихотворението „В памет на Арон Пумн“ (La mormântul lui Aron Pumnul), подписано от Михай Еминович. Поетът издава поредица от стихотворения в списание „Семейството“ (Familia), които подписва с името Еминеску. Благодарение на работата си, като суфльор и преписвач в Националния театър той се запознава с известния румънски драматург – Йон Лука Караджале. Румънският поет заминава да учи философия във Виена, където се запознава с Йоан Славич и Вероника Микле – най- голямата му любов. Литературната си дейност той продължава в списанията „Литературни разговори” (Convorbiri literare) и „Времето“ (Timpul). Влошава се здравословното му състояние. По същото това време издава и едни от най-известните си творби „Хиперион“ (Luceafărul), „Писмата“ (Scrisorile) и др. Михай Еминеску умира на 15. юни 1889 г. Посмъртно поетът е избран за член на Румънската академия на науките.

Обществен съвет към ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ – София
  1. проф. дфн Димитър Веселинов – директор на ДИУУ, гр. София и преподавател в катедра “Методика на чуждоезиковото обучение” във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ – Председател
  2. доц. д-р Мирена Легурска – ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”
  3. Снежана Тодорова – председател на Съюза на българските журналисти
  4. Мариана Георгиева – старши експерт, представител на РУО–София-град – финансиращ орган
  5. Милена Петкова-Цветанова – родител
  6. Илко Василев – родител
  7. Таня Царска – родител

В гимназията работят двадесет висококвалифицирани учители, част от които преподават и в СУ „Св. Климент Охридски“. Двама от учителите са с докторска степен – това са учители по румънски език и философия. 90% от педагогическата колегия са с ОКС „магистър“. В училището има психолог, който указва обща подкрепа за личностно развитие на учениците – превенция, диагностика и консултиране. 60% от педагогическите специалисти са на възраст до 44 г.

Проектът „Народните будители и Аз“ е родолюбиво начинание, което цели да припомни на внуци и правнуци имената и делата на великите българи, които в своята синовна всеотдайност към народната свобода и духовното просвещение на народа си често са забравяли и себе си. Проектът цели още да пробуди в душите на младите благодарност и съпричастие към стореното от будителите в името на пребъдването на България. Румънската гимназия е единственото софийско училище, което от самото начало на проекта работи по него. Всяка година отделните паралелки си избират патрон един бележит българин – народен будител, който не се повтаря в следващите учебни години. Учениците извършват изследователска и събирателна дейност на факти от живота и делото на своя патрон. Участват в състезание, което се провежда в два кръга. Излъчва се победител. За да продължи състезанието, е необходим противников отбор от друго софийско училище.

Уважаеми родители и ученици,

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на този проект са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейността, в която училището участва, е:

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

Scroll to top