За Училището

ПГИИРЕ „Михай Еминеску” е открита през 1999 г. като наследник на закрития през 1945 г. Румънски лицей.

Училището е основано на базата на Международна спогодба между България и Румъния в областта на културата и образованието.

ПГИИРЕ „М. Еминеску” е държавно училище към МОН. Елитна гимназия, която на 15 януари 2022 г. навърши 23 години от създаването си.

ПГИИРЕ “Михай Еминеску” е създадено по съвременна европейска идея и на базата на подписана спогодба между България и Румъния в областта на образованието и културата. Вече 23 години изгражда личности добре образовани, възпитани с активна жизнена позиция, знаещи и можещи. Над 50 % от завършващите продължават образованието си в Румъния, Великобритания, Дания, Шотландия. Много добре подготвен учителски /педагогически/ екип, в който от 15 щатни учители – двама от тях са с докторска степен. Училище с богата извънкласна дейност и с академичен и патриотичен дух. Базово училище на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, което позволява добра съвместна дейност между преподавателите от университета, учениците, учителите. 

ПГИИРЕ работи съвместно със СУ “Св. Климент Охирдски”, като базово училище на университета и осъществява богата извънкласна дейност, част от която е изнесена в СУ и Румънското посолство.  Гордост за училището са голям брой студенти в Румъния, изучаващи, а и вече дипломирани, различни специалности като право, международни икономически отношения, медицина и други. Училището е елитна гимназия с изучаване на румънски език.

 

 

 „Доброто училище се познава по това, че ученикът знае повече от това, което е преподал учителят“ (М. Еминеску)                            „Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul“ (M. Eminescu)

Михай Еминеску е роден на 15. януари 1850 г. в град Ботошани. Израства в родния си град, след което заминава да учи в Черновци (Украйна). Литературния си дебют прави със стихотворението „В памет на Арон Пумн“ (La mormântul lui Aron Pumnul), подписано от Михай Еминович. Поетът издава поредица от стихотворения в списание „Семейството“ (Familia), които подписва с името Еминеску. Благодарение на работата си, като суфльор и преписвач в Националния театър той се запознава с известния румънски драматург – Йон Лука Караджале. Румънският поет заминава да учи философия във Виена, където се запознава с Йоан Славич и Вероника Микле – най- голямата му любов. Литературната си дейност той продължава в списанията „Литературни разговори” (Convorbiri literare) и „Времето“ (Timpul). Влошава се здравословното му състояние. По същото това време издава и едни от най-известните си творби „Хиперион“ (Luceafărul), „Писмата“ (Scrisorile) и др. Михай Еминеску умира на 15. юни 1889 г. Посмъртно поетът е избран за член на Румънската академия на науките.

Обществен съвет към ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ – София
  1. проф. дфн Димитър Веселинов – директор на ДИУУ, гр. София и преподавател в катедра “Методика на чуждоезиковото обучение” във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ – Председател
  2. доц. д-р Мирена Легурска – ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”
  3. Снежана Тодорова – председател на Съюза на българските журналисти
  4. Мариана Георгиева – старши експерт, представител на РУО–София-град – финансиращ орган
  5. Милена Петкова-Цветанова – родител
  6. Илко Василев – родител
  7. Таня Царска – родител

В гимназията работят двадесет висококвалифицирани учители, част от които преподават и в СУ „Св. Климент Охридски“. Двама от учителите са с докторска степен – това са учители по румънски език и философия. 90% от педагогическата колегия са с ОКС „магистър“. В училището има психолог, който указва обща подкрепа за личностно развитие на учениците – превенция, диагностика и консултиране. 60% от педагогическите специалисти са на възраст до 44 г.

Проектът „Народните будители и Аз“ е родолюбиво начинание, което цели да припомни на внуци и правнуци имената и делата на великите българи, които в своята синовна всеотдайност към народната свобода и духовното просвещение на народа си често са забравяли и себе си. Проектът цели още да пробуди в душите на младите благодарност и съпричастие към стореното от будителите в името на пребъдването на България. Румънската гимназия е единственото софийско училище, което от самото начало на проекта работи по него. Всяка година отделните паралелки си избират патрон един бележит българин – народен будител, който не се повтаря в следващите учебни години. Учениците извършват изследователска и събирателна дейност на факти от живота и делото на своя патрон. Участват в състезание, което се провежда в два кръга. Излъчва се победител. За да продължи състезанието, е необходим противников отбор от друго софийско училище.

Уважаеми родители и ученици,

ПГИИРЕ „Михай Еминеску“ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на този проект са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейността, в която училището участва, е:

Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

Интелектуални приключения посредством дигитално общуване

Intellectual Adventures through Digital Communications

Еразъм+ : 2022-1-BG01-KA122-SCH-000076020

Проекът Интелектуални приключения посредством дигитално общуване включва 4 учители, които ще вземат участие в курса Gamification and Game-Based Learning for Social Inclusion в Корфу, Гърция. Всички учители ще участват за пръв път по Еразъм проект в областта на училищното образование. Темата на обучението е подбрана спрямо идентифицираните слаби страни и възможности в стратегията на гимназията – намалена ефективност на обучението, понижена мотивация на учителите, понижаване на участието, резултатите и мотивацията на учениците. Основни учебни модули в курса са образователни практики в Европа, нужди и резултати от обучението чрез игри, критическо и творческо мислене, софтуерни програми за въвеждане на game-based learning стратегии в класната стая, създаване на учебни материали чрез Web 2.0 технологии.

Основните области на усъвършенстване са прилагане на нови иновативни методи и подходи в обучението по различни учебни предмети, развитие на ИКТ компетенции, функционална грамотност и на уменията на учениците от 21-ви век. Това е първият проект по програма Еразъм, за който училището кандидатства и чрез него ще се създаде възможност на гимназията за установяване на партньорства в цяла Европа, създаване на мрежа от европейски партньорски училища и интернационализация на училището. Целите на проекта са повишаване на квалификацията, ефективността и екипната работа у учителите; подобряване на компетентностите на учителите в областта на иновативните методи на преподаване и оценяване; развиване на техните ИКТ умения, междукултурни и езикови компетенции; създаване на достъпни учебни материали, упражнения и изпитни работи чрез ИКТ средства; повишаване на уменията на учителите да развиват необходимите за 21-ви век умения у учениците и поставяне на учениците в центъра на училищното образование.

Проектът ще има дългосрочни ползи и ще постави началото интернационализацията на училището и участието в бъдещи международни проекти с други европейски образователни институции. Чрез осъществяването на обучението и придобиването на нови умения и компетенции от учителите ще се повишат знанията и мотивацията на учениците, ще се подобри тяхното цялостното образователно представяне, ще се развиват уменията им за разбота в екип, техните езикови и ИКТ умения, ще се подобри качеството на междупредметните връзки. В учебния процес ще бъдат въведени иновативни и неформални методи на преподаване, ще се затвърди положителният имидж на училището, ще се повишат ефективността и мотивацията в педагогическия екип. Придобитите знания и добри практики от чуждестранни образователни институции ще насърчат и други колеги да търсят възможности за повишаване на квалификацията и откриване на нови методи на преподаване.

Scroll to top