Свободни места по паралелки:

  • ІХ а клас, профил „Чужди езици“  – 3 места

  • ІХ б клас, профил „Предприемачески“ – 5 места

  • Х клас, профил „Чуждоезиков“ – 0 места

*За учениците от други училища при различие в учебните планове, желаещи да бъдат приети в ПГИИРЕ „М. Еминеску“, ще се полагат приравнителни изпити по отделни предмети, за което се изисква информирано съгласие на родителите, според нормативните разпоредби на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.