Тема:

„Сътрудничество между семейство и училище“

Лектор

Проф. д-р Росица Пенкова, преподавател по методика на обучението по български език в СУ „Св. Климент Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ).

Тема:

„Чуждоезиковото обучение – нови изследователски ракурси“

Лектор:

Проф. д-р Димитър Веселинов, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет за класически и нови филологии, Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“